Gemeente

Kerkenraad
Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente en wordt gevormd door gekozen ambtsdragers uit de gemeente. Momenteel bestaat de kerkenraad uit de dominee (voorzitter), elf ouderlingen en acht diakenen. In principe elke laatste vrijdag van de maand vergadert de kerkenraad. Schriftelijke of mondelinge vragen dienen ten minste een week vooraf bij de scriba ingediend te worden. Als iemand persoonlijk op de kerkenraadsvergadering gehoord wenst te worden, dient hij of zij vooraf contact op te nemen via scriba@gergemgouda.nl, zodat een tijd afgesproken kan worden. Als u voorbede of dankzegging wilt laten doen, kunt u eveneens contact opnemen met de scriba.
Zondagsschool
Zondagsschool

Zondagsschool Eben-Haëzer heeft als doel het eenvoudige onderwijs uit Gods Woord aan de kinderen en het leren van psalmen en Bijbelteksten. Daarnaast leren de jonge kinderen uit de gemeente elkaar op deze wijze beter kennen. De zondagsschool wordt bezocht door zo’n 150 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er zijn zeven leeftijdsgroepen. De zondagsschoolles begint na de ochtenddienst, om ongeveer 11.15 uur en eindigt 12.10. E-mail: zondagsschool@gergemgouda.nl

Koster
Koster
De koster is degene die er in onze kerk voor zorgt dat alles in goede banen loopt. Moet er iets georganiseerd of afgesproken worden, dan is hij bereikbaar via koster@gergemgouda.nl of telefonisch via 0182-573 231.
Crèche
Crèche

 Tijdens de morgen- en middagdiensten is er in enkele zalen een oppasdienst voor kinderen beneden de leeftijd van vijf en half jaar (dus ook voor baby's). Het e-mailadres is oppasdienst@gergemgouda.nl

Wijkindeling
Wijkindeling

Wilt u weten wie uw wijkouderling of -diaken is? Klik hier (PDF) voor de actuele wijkindeling.

Zending wereldwijd
Zending wereldwijd

Vanuit onze gemeente wordt ook de wereldwijde verkondiging van het Evangelie ondersteund. Hieraan draagt de plaatselijke zendingscommissie bij. De opbrengsten daarvan gaan naar de Zending Gereformeerde Gemeenten, die actief is in Albanië, Cambodja, Ecuador, Guinee, Nigeria en Indonesië. Onze commissie organiseert zangavonden en rommelmarkten, verkoopt artikelen aan gemeenteleden en nodigt soms sprekers uit. Door het jaar heen kunt u verkoopbare spullen laten ophalen door leden van de commissie. Ook verwelkomt de commissie vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Stuur uw bericht naar zending@gergemgouda.nl

Diaconie
Diaconie
De diaconie vergadert enkele malen per jaar. De data waarop de kerkenraad en de diaconie vergaderen, worden in de kerkbode én op de voorafgaande zondag na de morgendienst afgekondigd.
Bibliotheek
Bibliotheek

Onze gemeente beschikt over een uitgebreide bibliotheek voor jong en oud. Wij doen ons best om u een uitgebreide, diverse en verantwoorde boekenverzameling te bieden. Veel van onze boeken zijn niet meer te koop en dus ook niet meer te vervangen. Wij vertrouwen dat u alle boeken dan ook netjes behandelt. De bibliotheek is iedere donderdagavond geopend van 19.00 uur tot 20.30 uur, met uitzondering van de zomervakantie en de week tussen Kerst en Oudjaar. U kunt ook online onze catalogus inzien en boeken reserveren.

Kerkelijke hulp
Kerkelijke hulp

Hebt u vervoer nodig naar de kerk of het ziekenhuis? Tijdelijke ondersteuning bij strijken, schoonmaken, koken of ander huishoudelijk werk, bijvoorbeeld in geval van ziekte? Bent u eenzaam en zou u graag bezoek krijgen? Hulp nodig voor kleine klusjes of boodschappen? Neem dan contact op met de kerkelijke hulp (0182-393 954, kerkelijkehulp@gergemgouda.nl). Behalve de vervoerskosten is de hulp gratis. We hebben ook de mogelijkheid om hulp te bieden aan terminale zieken. De vrijwilligers die voor deze hulp worden ingezet hebben de NPV-cursus terminale zorg gevolgd. Wilt u/wil je zelf vrijwilliger worden? Meld u/je aan via het centrale telefoonnummer of het mailadres.